eTachki - Купимо ваше авто за 30 хвилин!

або

Публічний договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

купівлі-продажу транспортного засобу на користь третьої особи

Ця оферта спрямована на невизначене коло фізичних осіб та є публічною пропозицією укласти Публічний договір купівлі-продажу транспортного засобу на корить третьої особи (надалі за текстом – Публічний договір)  на зазначених нижче умовах:

1. ТЕРМІНИ, які вживаються в договорі:

1.1. «Продавець» - ТОВ «АВТОДІЛ МАРКЕТ», який є суб’єктом підприємницької діяльності, дії на підставі договору комісії та пропонує від власного імені, в інтересах та за рахунок власника транспортного засобу укласти Публічний договір купівлі-продажутранспортного засобу  на корить третьої особи за допомогою Сайту.

1.2. «Покупець» - фізична особа, яка є дієздатною, досягла 18-річного віку та згодна укласти Публічний договір купівлі-продажу транспортного засобу на користь третьої особи, придбати та оплатити транспортний засіб на умовах даного Договору та є переможцем Інтернет-аукціону www.etachki.ua надалі за текстом (Інтернет-аукціон)

1.3. «Третя особа» - власник транспортного засобу, на користь якого від імені Продавця укладається договір купівлі-продажу транспортного засобу за допомогою Сайту.

1.4. «Майно» - транспортний засіб, інформація про який розміщено на Сайті та стосовно якого Продавцем Покупцеві пропонується укладання Публічного договору купівлі-продажу.

1.5.«Сайт» - Інтернет ресурс www.etachki.ua, на якому розміщено оферту про укладання Публічного договору купівлі-продажу транспортного засобу на корить третьої особита інформація про транспортний засіб,  умови його продажу та щодо якого пропонується укладання Публічного договору про купівлю-продаж.

1.6. «Оферта» – дійсна пропозиція від Продавця укласти Публічний договір купівлі-продажу транспортного засобу, що розміщена на Сайті, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

1.7. «Акцепт» – повне та безумовне прийняття Оферти Покупцем шляхом вчинення дій, направлених на підтвердження публічної оферти з застосуванням технічних можливостей Сайту. 

Оферта вважається акцептованою з дати здійснення Покупцем натискання кнопки з відміткою «Я згоден з умовами публічної оферти».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець на умовах цього Публічного договору зобов'язується  передати Майно у власність Покупцеві, а Покупець приймає або зобов'язується прийняти Товар  і сплатити за нього певну грошову суму на користь Третьої  особи в порядку та на умовах, передбачених даним Публічним договором.

2.2. Публічний договір укладається на користь Третьої особи на підставі ст. 636 Цивільного кодексу. Продавець не є власником Майна, Майно належить на праві власності Третій особі. Продавець підтверджує, що має достатні повноваження, надані йому укладеним з Третьою особою договором комісії,  на представлення інтересів Третьої особи та на укладання даного Публічного договору. Продавець підтверджує, що ним перевірено підстави та повноваження Третьої особи стосовно володіння та розпорядження Майном.

2.3. Загальні  технічні  характеристики, опис, фотозображення та вартість Майна зазначено  у  відповідному Аукціонному листі огляду Лоту, що є невід’ємною частиною даного Публічного договору та який розміщено у відповідному розділі Інтернет-аукціону www.etachki.ua. На вимогу Покупця Продавцем додатково будуть надані всі необхідні документи, що підтверджують повноваження Продавця, Третьої особи, документи, що підтверджують право власності/розпорядження Майном, а також фото матеріали огляду транспортного засобу.

3. АКЦЕПТ

3.1. Акцептом Оферти Покупець зазначає, що він згоден із всіма умовами Публічного договору. Крім того, акцептом Оферти Покупець повною мірою згоден з предметом і умовами цього Публічного договору та усвідомлює його правові наслідки.

3.2. Здійсненням Акцепту, Покупець підтверджує:
- що всі його дії спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені Публічним договором;
- Покупець не обмежений у праві вчиняти правочини, у тому числі угоди по купівлі-продажу транспортних засобів, не визнаний в установленому порядку недієздатними (повністю або частково); не перебуває у хворобливому стані, не страждає у момент укладення Договору на захворювання, не перебувають під впливом лікарських та інших препаратів, що перешкоджають усвідомленню його суті;
- вільне володіння українською мовою дозволяє Покупцю правильно зрозуміти зміст цього Договору.

3.3. Сторони, погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Публічний договір укладений в письмовій формі відповідно до ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України. При цьому сторони погоджуються, що після здійснення акцепту, не укладання цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

4.1. Покупець може придбати Майно на Сайті тільки за умови згоди з умовами цього Публічного договору. Всі істотні умови публічного договору визначені у тексті Договору.  

4.2. Для укладання даного договору Покупець повинен бути дієздатним. До 18 років особа не може бути Покупцем за даним Договором.  

4.3. Покупець підтверджує і розуміє, що у разі потреби він повинен довести свою дієздатність, вік та особу при купівлі Майна на Сайті. 

5. ОПЛАТА ТА ДОСТАВКА МАЙНА

5.1. Для замовлення Майна на Сайті Покупець обирає Майно, яке бажає придбати, приймає участь та повинен стати переможцем у Інтернет-аукціоні по придбанню даного Майна. Порядок участі у Інтернет-аукціоні встановлюються у Правилах проведення Інтернет-аукціону. Після того, як Покупець, підтвердив свій намір придбати Майно, щодо якого завершився Інтернет-аукціон и у  якому Покупець став переможцем, Покупець зобов’язаний надати згоду на укладання цього Публічного договору шляхом натискання кнопки з відміткою «Я згоден з умовами публічної оферти».   

5.2. Після акцептування Покупцем публічної оферти на укладання Публічного договору купівлі-продажу, Продавець за контактними даним, наданими Покупцем, надсилає Покупцю присвоєний даному Публічному договору купівлі-продажу унікальний код та повідомляє про дату, час та місце проведення зустрічі Сторін за договором, в тому числі й Третьої особи для здійснення передачі Майна та здійснення оплати за Договором. Після надсилання унікального коду та  організації зустрічі Сторін та третьої особи, Майно є заброньованим Продавцем протягом двох банківських днів та не підлягає продажу на Сайті.

5.3. Зустріч повинна бути організована не пізніше ніж протягом 2 банківських днів з моменту здійснення укладання Публічного договору купівлі-продажу. Продавець зобов’язується під час проведення спільної Зустрічі організувати передачу Майна та всіх необхідних документів, ключів, надати дані Третьою особи, на користь якої буде здійснено оплату за даним Публічним договором, забезпечити присутність Третьої особи під час проведення зустрічі.

5.4. Під час проведення зустрічі Продавець повинен мати при собі оригінали паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків та унікальний код замовлення, присвоєний замовленню на Сайті  - для забезпечення його ідентифікації при здійсненні зустрічі та пред’явлення Третій особі та представнику Продавця.

5.5. Оплата за даним Публічним договором, повинна буди здійснена у повному обсязі на користь Третьої особи або у безготівковому вигляді шляхом перерахування на банківській рахунок Третьої особи протягом банківського дня, у якому призначено зустрічі, або в готівковому вигляді шляхом безпосередньої передачі грошових коштів Третій особі під час проведення зустрічі.

5.6. Надходження на розрахунковий рахунок Продавця грошових коштів, у якості комісійної винагороди, від Третьої особи в межах договору комісії укладеного між Продавцем та Третьою особою, є підтвердженням для Продавця факту здійснення Покупцем оплати на користь Третьої особи та підтвердження отримання Третьою особою грошових коштів від Покупця у розмірі вартості Майна.

5.7. Доставка Майна здійснюється до місця здійснення спільної Зустрічі. Передача Майна та всіх належних документів, ключів та т.і здійснюється під час спільної Зустрічі.

5.8. Сторони дійшли згоди, що Покупець самостійно та/або за попередньою особистою домовленістю з Третьою особою, здійснює реєстрацію прав власності на Майно на Покупця та виконує всі інші юридичні дії, необхідні для оформлення прав власності на Майно на Покупця в порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.9. Вартість Майна зазначено у  відповідному Замовлені Покупця, що є невід’ємною частиною даного Публічного договору. У випадках, передбаченими чинним законодавством, Сторони зобов’язуються провести експертну оцінку Майна.

5.10. Здійснюючи акцептування публічної оферти на укладання Публічного договору купівлі-продажу, Покупець надає Продавцеві свої персональні дані та право безстрокового володіння, зберігання, використання й обробки таких персональних даних згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних». У тому випадку, якщо Покупець при здійсненні Замовлення надає Продавцеві персональні дані інших осіб, Покупець цим самим підтверджує, що він попередньо одержав від них відповідний дозвіл на передачу, безстрокове зберігання, використання й обробку їх даних Продавцем. Право використання й обробки, отриманих від Покупця персональних даних включає в т.ч. право Продавця на розсилання реклами на отримані адреси, телефони й електронну пошту (e-mail).

5.11. У разі не з’явлення Покупця у місце проведення зустрічі без повідомлення причин такої не явки, даний Публічний договір вважається таким, що припинив свою дію, бронювання скасовується та Майно повертається в продаж на Сайті.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:

6.1. Покупець зобов’язаний:

6.1.1. При укладанні Публічного договору надавати Продавцеві повну та достовірну інформацію щодо своїх даних. 

6.1.2. З’явитися у місце проведення зустрічі для здійснення оплати та прийому майна на умовах, визначних договором

6.2. Покупець має право у випадках, зазначених в цій оферті скасувати замовлення.

6.3. Продавець зобов’язаний передати Покупцеві Товар  в місці і в строк, погоджені Сторонами. 

6.4. Продавець має право:

6.4.1. Вимагати від Покупця виконання зобов’язань, покладених на нього, згідно умов цієї оферти, які будуть прийняті Покупцем

6.4.2. Змінювати або припиняти дію цієї оферти в односторонньому порядку. Така зміна або призупинення дії цієї оферти не поширюється на здійснені до таких змін замовлення, які були прийняті до виконання.

7. СКАСУВАННЯ  ЗАМОВЛЕННЯ  І ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. Покупець має право відмовитись від приймання Майна та припинити дію даного Публічного договору, у разі якщо Майно буде неналежної якості, непридатне до використання, якщо це Майно та його технічний стан, зовнішній вигляд не відповідає інформації, опису технічного стану Майна, зазначеному на Сайті. 

7.2. Замовлення вважається анульованим з ініціативи Покупця, а зобов’язання сторін по укладеному між Договору купівлі-продажу припиненими, якщо:  

7.2.1.  Покупець не оплатив вартість Майна на користь Третьої особи протягом одного банківського дня з моменту здійснення зустрічі Сторін.

7.3. Претензії  Покупця щодо Майна розглядаються та задовольняють в порядку та в строки, визначені законодавством України.

7.4. Здійснюючи оплату вартості Майна Третій особі, Покупець підтверджує те, що він повністю ознайомлений і розуміє підстави для скасування Замовлення, розірвання укладеного договору, відмови від Товару, і такі умови  приймаються ним без будь-яких застережень.   

Здійснюючи оплату вартості Майна Третій особі, Покупець підтверджує те, що зовнішній вигляд та технічний стан Майна відповідає опису та технічним характеристикам Майна, зазначеним на Сайті Продавцем.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗГЛЯД СПОРІВ

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неповне виконання своїх зобов’язань за Договором відповідно до чинного законодавства України . 

8.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань, якщо це стало наслідком дії непереборної сили, яку не можливо було передбачити, та уникнути. До таких обставин зокрема відносяться: громадські заворушення, мітинги, протести, страйки, військові дії, введення надзвичайного стану, стихійні лиха, епідемії, перебої в електропостачанні, комп’ютерному обладнанні (в тому числі через дію комп’ютерних вірусів), мережах їх, каналах зв’язку, тощо. 

8.3. Будь-які спори Сторін повинні вирішуватись з обов’язковим дотриманням процедури досудового врегулювання спору, шляхом надсилання письмової претензії. 

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Зміст Сайту, включаючи текст, логотипи, фото, відео, аудіо матеріали, дизайн, ноу-хау та інше, охороняються авторським правом, правом на товарний знак та іншими правами інтелектуальної власності, якщо інше прямо не зазначене на Сайті. 

9.2. Всі правовідносини, які виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані його положеннями, регулюються нормами діючого законодавства України.

9.3. Недійсність одного з положень Договору не тягне за собою недійсність інших положень Договору.